Náš projekt

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Názov a sídlo prijímateľa:
MONDEA s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra

Názov projektu:
Dátová analytika pre spoločnosti zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov

Miesto realizácie projektu:

P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec

Výška poskytnutého NFP:

106 669,67 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu Dátová analytika pre spoločnosti zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov je podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb v spoločnosti MONDEA s.r.o.

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu  je vývoj aplikácie, ktorá bude slúžiť k analýze predaja, optimalizácie skladových zásob a predikcie správania zákazníka v predajných miestach. Vývoj aplikačného softvéru zabezpečí vytvorenie aplikácie, ktorá bude používaná ako produkt spoločnosti MONDEA pre obchodné spoločnosti na uvedené činnosti v rámci vytvoreného softvérového prostredia. Dátová analytika analyzuje každé predajné miesto samostatne zberom dát z prostredia predajného miesta.

Výstupy projektu:

Vývojom aplikačného softvéru realizovanom dodávateľsky, nákupom hardvérového vybavenia a marketingovými aktivitami dôjde k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu - pôjde o unikátnu aplikáciu pre podnikateľské subjekty na zavedenie SMART softvérových riešení na zefektívnenie podnikateľských činností v maloobchode a veľkoobchode. MONDEA s.r.o. v rámci projektu vytvorí jedno pracovné miesto.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Ďalšie informácie nájdete aj na:
www.vicepremier.gov.sk
www.eufondy.sk

Zverejnené dokumenty: